Jobbportalen -for Profesjonell framgang i din karriere
Jobbportalen -for profesjonell framgang i din karriere
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagutviklingssykepleiere

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Gravdal

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Ref.kode: 12/1185

Søknadsfrist: 13-07-2012

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside her.

Les mer om Vestvågøy > > >

Stolt ambassadør!

Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Det er positivt å ha en stor og solid arbeidsgiver. Det er også svært positivt at vi har en arbeidsgiver som tilrettelegger for videreutdanning

Les mer

Ulla Brattli - Sykepleier

Fagutviklingssykepleiere i Hjemmetjenesten

Vestvågøy kommune er tildelt ansvaret for Utviklingssenter for Hjemmetjenester (UHT), i Nordland fylke. Helsedirektoratets visjon for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er ”Utvikling gjennom kunnskap”. Visjonen uttrykker et ideal for dagens og fremtidens pleie og omsorgstjenester; et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der de ansatte reflekterer over praksis og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap.

Om stillingen:

Visjonen gir rom for mange forskjellige typer kunnskap; systematiserte brukererfaringer og annen erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert kunnskap av både kvalitativ og kvantitativ karakter, oppsummert kunnskap for eksempel i faglige retningslinjer, evalueringskunnskap, teoretisk kunnskap, etikk og verdier. Mer informasjon finner du her

Hjemmetjenesten er kommunens største enhet med 12 avdelinger fordelt på 5 sektorer, 4 bofellesskap for utviklingshemmede, 1 bofellesskap for funksjonshemmede, 1 dagsenter for utviklingshemmede og en avlastningsavdeling for foreldre til barn som har utviklingshemming. Enheten har ca. 260 ansatte fordelt på 150 årsverk.

Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til alle hjemmeboende med behov for tjenester, primært over 18 år i hele kommunen, uavhengig av diagnose. Tjenestene vurderes etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Samhandlingsreformen setter nye krav til tjenesten og tjenestens faglige kompetanse, og i denne sammenheng skal det tilsettes Fagutviklingssykepleiere innenfor ulike fagområder som skal sikre at tjenester til våre tjenestemottagere i den enkelte sektor faglig ytes på en forsvarlig måte, innenfor de ulike fagspesifikke områder.

Fagutviklingssykepleiere (FuS) skal sammen med Enhetsleder Hjemmetjenesten tilrettelegge for kompetanse- og fagutvikling i Hjemmetjenesten.

Følgende stilling er ledige:
100% Fagutviklingssykepleier Lungelidelser/ KOLS
Stillingen er kombinert stilling, der 50% er i ordinær turnus. Stillingen har krav til spisskompetanse og erfaring innenfor sitt fagfelt.

FuS Lungelidelser/ KOLS har krav til kompetanse innen lungelidelser/ KOLS. Krav til formell videreutdanning kan i spesielle tilfeller fravikes, men søker forplikter seg da til å ta videreutdanning innenfor aktuelt fagfelt.

Det er tilsatt FoU-leder som vil være faglig veileder, og sikre et tett samarbeid med universitetsmiljøet, spesielt Universitetet i Nordland. Vestvågøy kommune er Lofotens universitetskommune. I tillegg er det tilsatt, eller under tilsetting Fagutviklingssykepleier innen Diabetes, Slag/rehabilitering, Demens og Kreftomsorg i Hjemmetjenesten.

Hovedarbeidsoppgaver:
Er direkte ansvarlig overfor avdelingsleder i den sektor stillingen knyttes til, samt overfor Enhetsleder på et overordnet nivå.
FoU-leder vil være delaktig i faglig veiledning.
Være med på å bygge opp den faglige kompetansen blant de ansatte ved internundervisning i relevante fagfelt

Fagutviklingssykepleier skal bl.a.:
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer innenfor sitt fagfelt
Tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer, både internt i kommunen, og mot samarbeidspartnere eksternt
Være koordinator og motivator for studenter, elever og lærlinger fra de ulike utdanningsinstitusjoner
Delta i det kliniske arbeidet i Hjemmetjenesten
Bidra til at enhetens fagnettverk utvikles og styrkes
Samarbeide med avdelingsledergruppen og andre personellgrupper i Hjemmetjenesten
Kompetanseheving gjennom kurs, nettverk, konferanser og lignende
Bidra til iverksettelse og realisering av vedtatte mål for UHT Nordland
Delta i/ha ansvar for diverse prosjekter Hjemmetjenesten/ UHT Nordland iverksetter

Kvalifikasjoner for stillingen:
Helsefaglig utdanning fra høyskole/ universitet
Erfaring med, og stor interesse for prosjektledelse
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Ønskelig med bakgrunn fra forsknings-/ utviklingsarbeid på kommunalt nivå
Grunnleggende IKT-kunnskaper
Selvgående, ansvarsbevisst og initiativrik
Personlig egnethet blir sterkt vektlagt

Vi kan tilby:
Lønn etter avtale
Velferdstiltak, bl.a. treningsavtale
Flyttegodtgjørelse og tariffestet pensjonsordning

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til

Kontaktperson:

Enhetsleder Lars Pleym LudvigsenFoU-leder Solrun Holm, mobil: 959 06 322, mobil: +47 76 05 62 22, e-post: Klikk her

Vestvågøy kommune oppfordrer alle våre søkere å søke stilling via vårt digitale søknadsenter


© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookLinkedInTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2012 Jobbportalen. All rights reserved.

www.jobbportalen.no