SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Fagleder

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 08-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

BFT Østbyen, Fagleder, barnevern

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen er det ledig fast 100 % stilling som fagleder barnevern med snarlig tiltredelse

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0 – 20 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester, barnevern og opplæring.
BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere aktuelle tiltak i henhold til lovverk. BFT har også ansvar for at tjenester til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester er koordinert. BFT er en del av Offentlig servicekontor Østbyen som også består av Helse- og velferdskontoret og NAV.

BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeidere har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer
Barnesyn
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor
Verdier

Vi samarbeider med barn og unge gjennom:
1. Åpenhet, ved å være ærlige og gi informasjon
2. Kjærlighet, ved å bry oss og vise menneskevarme
3. Ydmykhet, ved å være lyttende og engasjerte
4. Medbestemmelse, ved å ta barn og unge med på avgjørelser og å be dem om tilbakemelding

Formål:
Sikre barn og familier riktig hjelp til riktig tid.
Sikre at lovverk og forskrifter overholdes.
Sikre raskt tverrfaglig samhandling i sammensatte saker
Fagleder har delegert myndighet fra enhetsleder og bistår enhetsleder med å bidra til at tjenesten når oppsatte mål, sikre at tjenesten utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at fagutvikling og kvalitet sikres på forsvarlig måte. Fagleder har sammen med leder ansvar for økonomisk forsvarlig drift. Fagleder deltar i tverrfaglig lederteam og byomfattende fagledernettverk
Aktuelle lovverk:
• Forvaltningsloven
• Barnevernloven
• Helse- og omsorgsloven
• Barneloven
• Opplæringsloven

Arbeidsoppgaver:

Holde god faglig oversikt og bidra til utvikling av tjenesteområdet.
Planlegge drift av fagområdet gjennom året i et tverrfaglig samarbeid
Sikre system for arbeidsfordeling
Ha oversikt over og bistå saksbehandlere i forhold til:
prioritering/omfordeling av arbeidsoppgaver ut fra økonomi og kompetanse
prioritering av saker og tilpasning av saksmengde
Sørge for et system som ivaretar saksbehandlers behov for veiledning og oppfølging
Sørge for å overholde lovens krav til frister
Sikre brukermedvirkning
Ha oversikt over enhetens fagområder og bidra til nødvendig utvikling
Bidra til rekruttering, opplæring og veiledning av nytilsatte
Sørge for system som sikrer krav til rapportering
Delegert ansvar for personal og gjennomføre utviklingssamtaler
Sikre system for internkontroll; kvalitets- og avvikssystem, bistå ved tilsyn og revisjon
Bidra til godt samarbeid med aktuelle enheter/etater
Sikre god informasjon om enhetens tilbud og tjenester til brukere og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
Barne- og familietjenestens barnesyn og verdier er sentralt i alt vårt arbeid. Evne til å redegjøre for verdigrunnlag og holdninger, samt hvilken betydning dette har for handlingsvalg og prioriteringer er vesentlig. Væremåte som innebærer å opptre med respekt, ydmykhet og raushet som oppleves støttende også i uforutsigbare situasjoner forventes
Nødvendig med erfaring fra tilsvarende stilling eller annen ledererfaring innen fagfeltet.
Barnevernpedagog/sosionom
Relevant videreutdanning og/eller master/hovedfag
Praktisk erfaring i barneverntjenesten, minimum fem års erfaring

Utdanningstittel:
Barnevernspedagog/sosionom

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Kunnskaper om og ferdigheter i ledelse og strategi
Endrings- og utviklingskompetanse
Prosesskompetanse
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Gode dataferdigheter
Personlig egnethet slik som evne til å tåle stort arbeidspress, stå i pressede situasjoner, evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse, inneha stor arbeidskapasitet, ha handlingskompetanse samt evne til å motivere og veilede medarbeidere.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Mari-Ann Korssjøen (Enhetsleder), tlf: (+47) 95263802

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no