SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Teamkoordinator

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Søknadsfrist: 08-07-2016

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Teamkoordinator innsatsteam

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det ledig en fast 100 % stilling som miljøterapeut med teamkoordinatorfunksjon i innsatsteam for enslige mindreårige flyktninger

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring. BFT er delt i fire bydelsvise enheter og to byomfattende enheter
BFT Omsorgsenheten er byomfattende enhet og har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet samt for hjelpetiltak for barn som vurderes plassert. Enheten har også totalansvar for alle enslige mindreårige flyktninger. Vi er ca 200 ansatte fordelt på seks avdelinger

BFT Omsorgsenheten har byomfattende ansvar for mottak, bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune. Trondheim kommune skal bosette et stort antall enslige mindreårige flyktninger i 2016/17. Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger består av barnevernadministrasjon og ulike bo og oppfølgingstiltak rettet mot det enkelte barn/ungdoms behov for barnevernstjenester opp til 20 år. Avdelingen er underlagt enhetsleder ved Omsorgsenheten og daglig arbeid ledes av fagledere i de ulike tiltakene

De enslige mindreårige flyktningene kan ha hatt store utfordringer og kriser i livet sitt. De er her uten foreldre eller andre støttepersoner. Tjenestene de får skal derfor bidra til å skape trygg tilhørighet i Trondheim, og legge til rette for utvikling og mestring ifht sosial kompetanse, helse, skole, arbeid og samfunnsforståelse

I forbindelse med den økte bosettingen skal det opprettes en ny avdeling. Den nye avdelingen består av et stort bofellesskap med base samt et tverrfaglig innsatsteam som skal jobbe ut mot hele EM-avdelingen
Ungdommene skal bo i egne hybler med tilknytning til felles areal, og ha tilgang på døgnkontinuerlig bistand etter behov. Tiltaket er i støpeskjeen både faglig og organisatorisk. Det nyopprettede tiltaket holder til i Trondheim sentrum, med mulighet for utvidelse til andre geografiske områder i Trondheim kommune ut fra framtidige behov

For oppbygging og drift av den nye avdelingen er det ledig en stilling som miljøterapeut med teamkoordinatorfunksjon for innsatsteam
Innsatsteamet er under oppbygging. Det skal være døgnbemannet og tverrfaglig sammensatt med spisskompetanse innen risikovurdering, psykisk helse, rus, adferdsproblematikk etc. Innsatsteamet skal kunne gå inn både i akutte og planlagte vanskelige situasjoner som et sikkerhetsnett i alle EM-tiltakene samt bistå med veiledning til ansatte etter behov.
Teamkoordinatorfunksjonen har en varighet på ett år, med evaluering underveis og mulighet for videreføring.

Arbeidsoppgaver:

Inngår i fagleders lederteam på avdelingen, og deltar i møter med enhetsleder vedr bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Skal lede teamet, fordele nye oppgaver og sikre samarbeid
Samarbeide tett med fagleder og teamkoordinator for bofellesskapet for å sikre god utvikling og praksis for avdelingen
Løfte opp problemstillinger og saker til fagleder og trekke inn denne ved behov
Ansvar for rapportering og helhetsoversikt i teamet til fagleder
Ansvar for GAT/arbeidstidsplanlegging sammen med fagleder
Opplæring/veiledning av nytilsatte
Støtte og veiledning til ansatte i teamet utover teammøter
Koordinere og lede teammøter
Sikre at det miljøterapeutiske arbeidet håndteres i teamet ved fravær
Samarbeide med psykologene i fht veiledning
Koordinere utviklingsprosesser i teamene
Bistå enhetsleder i arbeidet med turnusplanlegging/arbeidsplaner

Kvalifikasjoner:
Det kreves minimum høyskoleutdanning innen helse/sosialfag eller tilsvarende.
Til funksjonen stilles det krav om kompetanse og erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, gjerne også erfaring fra krise- akuttarbeid. Å kjenne tiltakskjeden i det øvrige hjelpeapparatet er nødvendig
Erfaring fra ledelse og veiledning
Det er ønskelig med erfaring i GAT/arbeidstidsplanlegging
Det er en fordel å ha veilederkompetanse og erfaring fra å lede/veilede team
Gode samarbeidsevner er en forutsetning
Førerkort for bil kreves da det må påberegnes kjøring i arbeidet.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Kan jobbe både strukturert, selvstendig og sammen med andre ut fra de faglige vurderingene som ligger til grunn
Har glede av og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og opptrer med respekt og raushet
Har energi, humor og tar initiativ
Har høy faglig/etisk vurderingsevne
Kan stå i vanskelige situasjoner og tåle følelsesmessige belastninger over tid
Være fleksibel og kreativ ifht utvikling av feltet
Må både tåle og bidra i endringsprosesser

Vi tilbyr:
En utfordrende og givende arbeidshverdag der du utgjør en forskjell
Engasjerte og motiverte kolleger med god faglig kompetanse
Inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Funksjonen kompenseres for tiden med et tillegg på kr. 24.000,- pr år.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Aase Prytz Slettemoen (Personal og organisajonskonsulent), tlf: +47 91112835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no