JobbPortalen.no

Navn: Ulla Brattli
Tittel: Sykepleier
Sted: Lekneshagen bofellesskap
Alder: 57 år
Utdannelse: Sykepleier med videreutdanning i lindrende behandling

Kort fortalt: Ulla har arbeidet i Vestvågøy kommune siden 1994. De første årene ved Vestvågøy sykehjem og de siste tre årene ved Lekneshagen bofellesskap. Har tidligere jobbet ved sykehus og sykehjem i annen kommune, men siden hun er født og oppvokst i Vestvågøy valgte hun å flytte tilbake etter endt utdanning.

 
Vestvågøy kommune. Sykepleier Ulla Brattli

Hva innebærer det å jobbe som sykepleier i Vestvågøy kommune?
Sykehjemmet jeg arbeider ved er tilrettelagt for eldre med demensdiagnose. Som sykepleier er jeg ansvarlig for at pasientene våre har et sykepleierfaglig forsvarlig tilbud. I tillegg til den daglige omsorgen av den enkelte pasient innebærer jobben løpende kontakt med sykehjemslege, faglig veiledning av personale og kontakt med pårørende.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
Arbeidsdagene kan være vidt forskjellige. På noen dager kan man følge et oppsatt program, mens andre dager må man takle uventede ting som for eksempel at pasienter blir dårlige og trenger særskilt oppfølging. En vanlig dag starter med rapport fra nattevakten og planlegging av dagsprogrammet sammen med øvrig personale. Som sykepleier deltar meg i stell, forsvarlig medisinutdeling og er behjelpelig under måltider. Det er min oppgave å planlegge og gjennomføre visitt med sykehjemslegen. Vi må også orientere familie om utvikling av den medisinske tilstanden til den enkelte pasient. Å ajourføre kardeks, rapportskriving og oppfølging av planer er alle oppgaver som ligger til min jobb. På en god dag får vi gjennomført ei trim-økt eller en annen aktivitet sammen med pasientene.

Hva mener du er spesielt interessant i jobben din?
Først og fremst alle menneskene. Pasientene og deres pårørende som vi møter gjennomgår gjerne en vanskelig prosess i forbindelse med flytting til institusjon og stadig sviktende helse. Vi har en viktig rolle når det gjelder å skape dialog og gode relasjoner. Et slikt samarbeid gjør jobbsituasjonen både spennende og krevende. Det er tilfredsstillende når dette samarbeidet fungerer og man ser resultater. Tverrfaglig samarbeid mellom kolleger oppleves som både lærerikt og givende. 

Hvilke utfordringer ser du i jobben din?
Det er en stor utfordring å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på tjenesten. Det fordrer økonomiske ressurser og ikke minst kvalifisert bemanning. Et til tider høyt arbeidspress kan oppleves tøft. Å møte pasienter i livets sluttfase og deres pårørende kan være krevende. Dette er situasjoner der en sjøl utvikler seg og lærer – og kanskje kan bidra til en verdig avslutning på et langt liv.

Hva vil du framheve som positivt ved Vestvågøy kommune som arbeidsgiver?
Det jeg vil fremheve er det positive i det å ha en stor og solid arbeidsgiver. I Vestvågøy finnes det flere jobbalternativ for sykepleiere. Det er også svært positivt at vi har en arbeidsgiver som tilrettelegger for videreutdanning.

Som bosted og samfunn?
Vestvågøy er en god og trygg kommune å bo i. Det er korte avstander til jobb, shopping og offentlige og private tjenestetilbud. Jeg setter pris på det stadig bedre kulturtilbudet i kommunen. Lofotens spektakulære natur er alltid tett på og attraktiv til alle årstider. For meg er den flotte naturen en viktig rekreasjonskilde.

Vernepleier Ketil Solvang mener Vestvågøy kommuen vektlegger at de ansatte skal føle seg verdsatt