JobbPortalen.no

Det er strenge krav til innholdet i et oppsigelsesbrev. For at en oppsigelse skal være gyldig må den inneholde informasjon om:

  1. arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
  2. arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen
  3. hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og angivelse av hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Hvis oppsigelsen er skyldes virksomhetens forhold, for eksempel nedbemanning, skal oppsigelsesbrevet i tillegg inneholde opplysninger om arbeidstakers fortrinnsrett til annen passende stilling etter lovens § 14-2. (Der arbeidstaker har vært ansatt i bedriften 12 måneder av de siste to år)

Klikk her for å få gratis dokumentmal for oppsigelsesbrev.

Siden forholdene i den enkelte oppsigelsesituasjon varierer er det viktig at man ikke bruker malen blindt, men passer på å fylle ut riktig beskrivelse av bakgrunnen for oppsigelsen, sett opp mot arbeidsforholdet.

Dette betyr at du må passe på:

Skjer oppsigelsen i prøvetiden?
- Da skal det stå at den ansatte ikke har rett til å stå i stillingen ved tvist om oppsigelsens gyldighet

Skyldes oppsigelsen omorganisering eller nedbemanning, og har den ansatte vært i bedriften 12 av de siste 24 måneder?
-Da skal den ansatte ha informasjon om fortrinnsrett til å få andre passende stillinger som blir ledige i stillingen.

Avsluttes arbeidsforholdet umiddelbart som følge av alvorlige misligheter hos arbeidstaker?
- Da snakker vi om avskjed, og ikke oppsigelse. Det er svært strenge krav for når avskjed kan benyttes – les denne artikkelen først.

Dette er altså minimumskrav til innhold. I tillegg er det krav til at selve brevet skal overleveres personlig, eller sendes med rekommandert sending. Denne stenge reglen med tanke på overleveringsmåte er laget for å sikre at den ansatte faktisk har fått oppsigelsesbrevet. Hvis oppsigelsen sendes på annen måte, f eks ved vanlig brevpost, blir den imidlertid ikke automatisk ugyldig av den grunn, men da vil arbeidsgiver ha bevisbyrden for at oppsigelsesbrevet faktisk er kommet fram.

Bruk av oppsigelse mal
Vår gratis oppsigelse mal dekker innholdskravene til en standard oppsigelse som skyldes den ansattes egne forhold. Denne oppsigelse malen er ikke laget for oppsigelser som skyldes virksomhetens forhold, eller som skjer i prøvetiden.

Materiell er gjengitt etter tillatelse fra Advokat Eivind Arntsen, som er partner i DALAN Advokatfirma DA 
og redaktør av nettstedet arbeidsrettsadvokaten.no