JobbPortalen.no

Prøvetid - Hva innebærer det egentlig?

Tag CloudArchive

Prøvetid - Hva innebærer det egentlig?

Arbeidstaker i Norge er beskyttet av en av de stengeste arbeidsmiljølovene i Europa. Mange tror at man må være organisert for å ha alle rettigheter, men det stemmer ikke. Så lenge du har en gyldig arbeidskontrakt er du beskyttet. Det er dog en del ting du selv må passe på før du skriver under. Selv om arbeidsgiver virker seriøs, kan også de gjøre feil når det kommer til arbeidsavtaler. 

Et punkt mange er usikre på er prøvetid og hvilke rettigheter man faktisk har som helt nyansatt. Prøvetiden er arbeidsgiverens mulighet til å se om du faktisk er riktig person til jobben.hvor god og profesjonelle CV du har, eller hvor godt du gjorde det under jobbintervjuet, er det ingen garanti for at du er rett person til jobben. Dette finner man gjerne ut av ganske raskt etter ansettelse og arbeidsgiver en kan med loven i hånden gi deg opptil seks måneder med prøvetid. Det er dog en rekke regler man må forholde seg til om prøvetiden skal være gyldig.

Prøvetid skal fremgå i kontrakten
En forutsetning for at en avtale om prøvetid skal anses som gyldig, er at partene har blitt enige om hvor lenge prøvetiden skal vare og at det er avtalt skriftlig innen arbeidstaker starter i stillingen. En arbeidsgiver kan med andre ord ikke si deg opp etter fire måneder og hevde at du er på prøvetid om du ikke har signert på en slik avtale.

Prøvetidens lengde
Under norsk lov er det tillatt med inntil 6 måneders prøvetid. Prøvetiden kan utvides videre om
arbeidsgiver blir syk og har langvarig fravær, men også dette skal avtales i arbeidskontrakten
før man tiltrer stillingen.

Oppsigelse under prøvetid
Ved starten på et arbeidsforhold, vil arbeidsgiveren ofte ha et visst behov for å vurdere hvordan du passer inn på arbeidsplassen. CV-en din tilsier at du er kvalifisert, men det betyr ikke at du er skikket til arbeidet, eller at du fungerer sosialt med de andre ansatte. Dette er i stor grad grunnlaget for at man signere en avtale med prøvetid. For at det ikke skal være noen tvil om hva som er tillatt eller ikke, sier arbeidsmiljøloven § 15-6 følgende om prøvetid:

”Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.”

I dette ligger det at det strenge oppsigelsesvernet en arbeidstaker utenfor prøvetid har, er lempet noe. I en høyesterettsdom fra 2003, ble det uttalt at det var en «ikke uvesentlig» lavere terskel for å si opp ansatte i prøvetid. Nøyaktig hvor denne terskelen vil være i praksis er ikke alltid lett å si, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er på den annen side ikke anledning til å si opp en arbeidstaker med henvisning til prøvetiden, med mindre oppsigelsen er begrunnet i vedkommendes «tilpasning til arbeidet», «faglige dyktighet» eller «pålitelighet».

I vurderingen av om oppsigelse i prøvetiden er berettiget, må det tas høyde for at en nyansatt vil ha behov for en tilpasnings- og opplæringsperiode, og således ikke vil kunne yte maksimalt fra første dag. Dersom arbeidstakeren ikke får den nødvendige opplæringen og oppfølgingen for å komme inn i arbeidssituasjonen, vil en oppsigelse begrunnet med manglende tilpasning eller

faglig dyktighet kunne være ugyldig. Det finnes rettspraksis for at oppsigelsen er kjent ugyldig fordi arbeidsgiveren ikke hadde tatt hensyn til at den ansatte ikke hadde fått nok oppfølging og opplæring i arbeidet.

Kan man sies opp på dagen?
Det er ikke enkelt for en arbeidsgiver å skulle si opp en ansatt i Norge i dag. Faktisk er det til dels ekstremt vanskelig og etter endt prøvetid har en ansatt krav på å jobbe ut oppsigelsestiden om de ønsker. Dette gjelder også under prøvetid, men om ikke annet er ført opp i kontrakten vil oppsigelsestiden bare være 14 dager. Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra oppsigelsen er mottatt av arbeidstakeren og ikke fra den første dagen i neste måned, som for ordinære oppsigelser.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.