JobbPortalen.no

NITO tenker høyt

- Om omstilling av olje- og offshorebransjen

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kostnadseffektivitet er temaet når NITO 17.-18. mars arrangerer årets Modifikasjonskonferanse i samarbeid med OMG (Offshore Media Group). Svaret på lavere oljepriser er i NITOs verden ikke oppsigelser og nedskjæringer alene. Modifikasjonskonferansen er tradisjonelt en av årets store oljekonferanser, med over 500 delegater, og årets konferanse er viktigere enn på lenge. 

NITO tenker høyt

February 27, 2015 at 9:04 PM

2014 var tøft, men vi kan forvente å bli utfordret i enda større grad i 2015 med tanke på nødvendige omstillinger og reduksjon i oppdrag i petroleumsindustrien. Det er derfor fint at NITO og OMG arrangerer slike møteplasser der vi kan komme sammen og diskutere nye mulighter i plenum, understreker lederen av NITOs fagnettverk Jorunn Birkeland (bildet).

NITOs konferanseansvarlige Ina Spinnangr forteller til Ingeniørnytt at konferansen vil ha noe som heter «Rundebord debatten» der flere konferansedeltagerne kan komme med forslag til hvordan hele bransjen kan jobbe smartere.
"Krav om kostnadsreduksjoner skaper nye forretningsmuligheter" er hovedtittel for årets konferanse. Programmet gjenspeiler dette. Her vil både oljeselskaper og hovedkontraktører legge frem utsiktene til fremtidig virksomhet, og dermed også angi hvor nye forretningsmuligheter er å finne.

Nedskjæringer går for raskt
- NITO mener det er grunn til å advare mot den raske nedbemanningen vi er vitne til. Vi frykter at Norge er i ferd med å miste teknologisk kompetanse det vil ta lang tid å bygge opp igjen. Vi mener nedskjæringene går alt for fort, ikke minst fordi vi har behov for kompetanse knyttet til petroleumsindustrien fremover. NITO mener derfor det er grunn til å advare mot den raske nedbemanningen vi er vitne til, sier NITOs president, Trond Markussen i en kommentar til NITOs rolle i den pågående omstillingen.

Økt forutsigbarhet
- Det er svært viktig å unngå store variasjoner i aktivitetsnivået innen petroleumsvirksomheten, der bedriftene taper kompetanse i en periode, for deretter å møte sterk konkurranse om kompetansen og fare for en uønsket kostnadsspiral senere. Kostnaden knyttet til de store svingningene i aktivitetsnivå er enorme, og petroleumsindustrien kan oppleve at det blir vanskelig å få kompetansen tilbake når det igjen blir behov for den. For at leverandørindustrien skal kunne sikre sin ledende posisjon i et internasjonalt marked er det helt avgjørende at aktiviteten på norsk sokkel gir tilstrekkelig oppdrag til industrien, fortsetter Markussen før han peker på at det er viktig å skille mellom nybygg og vedlikehold/modifikasjonsmarkedet, i tillegg til om investeringen skjer i form av kontrakter til Norge eller utlandet.

- NITO mener staten må ta det ansvaret som ligger i det å være eier, og sørge for at en del kontrakter settes til Norge – ikke minst på bakgrunn av norsk leverandørindustris kompetanse. Både Lundin og Aker Solutions har erfaring med at ifm kontrakter som inngås fra utlandet er det opprinnelige tilbudet billigere enn norske, men de evner ikke å levere ihht. dette, verken på tid eller kostnader. «Norske» prosjekt leverer i større grad både ihht tid og kostnader. Dette bekreftes også av Rystad Energy rapporten, og er viktig av norske operatører tar inn over seg, forteller Markussen.

Petroleumsindustrien og fornybar energi
- Norge har et stort potensial for ny fornybar energi, også utenom vannkraft. Vind, sol, bio- og bølgekraft er alle alternative kilder til ny energi som har betydelig utbyggingsmuligheter. Norge har i tillegg til disse naturgitte forholdene også industriell kompetanse gjennom en verdensledende leverandørindustri innenfor maritim og offshore og materialkunnskap. På sikt vil omstilling/videreføring av kompetanse fra petroleumsnæringa til fornybarnæringa bli en viktig forutsetning for «det grønne skiftet», fortsetter Markussen som også frykte for kompetanseflukt i distriktene. Markussen peker også på at NITOs studentundersøkelse for 2014 viser at studentene anser arbeidsmiljø, fast stilling og muligheter for faglig utvikling, som de viktigste momentene når de søker jobb. Dette passer dårlig med situasjonen i og mediebildet fra oljenæringen.

Markussen har flere forslag til tiltak for å bedre denne situasjonen:
NITO har hatt en rekke møter både med bransjen, stortingsgrupper-/komiteer og med Olje- og energiminister Tord Lien. NITO har bedt regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg som kartlegger situasjonen i petroleums- og leverandørindustrien, og hvilke tiltak som kan iverksettes, ikke minst for å jevne ut svingningene i aktivitetsnivå. Utvalget bør se på tiltak på kort og lang sikt, og ha fokus på at petroleumsindustrien gir ringvirkninger til andre områder.

I tillegg mener NITO at myndighetene må ta sitt ansvar gjennom å bidra til utvikling, forenkling og oppdatering av NORSOK og internasjonale standarder. Det må være et mål at utvikling og oppdatering av regelverket på norsk sokkel bidrar til å senke kostnadene og øke produktiviteten, samtidig som viktige krav til høye HMS standarder må ivaretas.

NITO frykter også for kompetanseflukt i distriktene, og mener også det må tilbys lokal etter- og videreutdanning i NAV-regi for de som er oppsagt, slik at regionen beholder kompetansen, all den tid vi vet at nye prosjekter vil komme. Norge har i tillegg et stort potensial for ny fornybar energi. Vind, sol, bio- og bølgekraft er alle alternative kilder til ny energi som har betydelig utbyggingsmuligheter. Norge har i tillegg til disse naturgitte forholdene også industriell kompetanse gjennom en verdensledende leverandørindustri innenfor maritim og offshore og materialkunnskap. På sikt vil omstilling/videreføring av kompetanse fra petroleumsnæringa til fornybarnæringa bli en viktig forutsetning for «det grønne skiftet», fortsetter Markussen.

Jobbportalen samarbeider med Ingeniørnytt. Med et globalt perspektiv på Skandinavia jobber vi på tvers av landegrensene og samler arbeidslivet i Norge og Sverige. Tags: Ingeniørnytt NITO Offshore
Category: Ingeniørnytt NITO Offshore

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.